vineri, martie 1

ANGAJĂRI. Post de muncitor scos la concurs

POST DE MUNCITOR III M (fochist)

În conformitate cu prevederile H.G. 1336/8.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GABRIEL DRĂGAN” NICOREȘTI JUDEŢUL GALAŢI organizează în data de 13.11.2023, concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE MUNCITOR III M (fochist) 0,50 normă pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GABRIEL DRĂGAN” NICOREȘTI – durată nedeterminată, durata timpului de lucru – 4 ore;

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 • are cetăţenia română și domiciliul în România;
 • are vârsta minimă de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;
 • studii M, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire;
 • vechime în muncă, minim 5 ani;
 • atestat de fochist.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor.
 • cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
 • unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de fochist”;
 • curriculum vitae;
 • copie atestat de fochist
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă.

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • depunerea dosarelor se va face în perioada 23.10-02.11.2023, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Gabriel Drăgan” Județul Galați, între orele 09.00 – 12.00
 • selecția dosarelor de înscriere se va desfăşura în data de 02.11.2023, ora 13.00, la sediul Şcolii Gimnaziale „Gabriel Drăgan” Comuna Nicorești;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 13.11.2023, ora 09.00, la sediul Şcolii Gimnaziale „Gabriel Drăgan” Comuna Nicorești;
 • proba practică – data și ora susținerii probei practice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • proba practică (eliminatorie)

Calendarul de desfășurare al concursului:

 • 23 octombrie-2 noiembrie 2023 -depunerea dosarelor, în intervalul orar 9.00 -12.00
 • 2 noiembrie 2023 -selecție dosare, afișarea rezultatelor selecției dosarelor, ora 13.00
 • 2 noiembrie 2023 -depunere contestații, orar 13.00-15.00
 • 2 noiembrie 2023 -afișarea rezultatelor după contestații, ora 16.00
 • 13 noiembrie 2023 -proba scrisă, ora 12.00
 • 13 noiembrie 2023 -afișarea rezultatelor probei scrise, ora 14.00
 • 13 noiembrie 2023 -depunerea contestațiilor pentru proba scrisă–14.00- 15.00
 • 13 noiembrie 2023 -afișarea rezultatelor după contestații-16.00
 • 14 noiembrie 2023 -proba practică, ora 12.00
 • 14 noiembrie 2023 -afișarea rezultatelor probei practice, ora13.00
 • 14 noiembrie 2023 -depunere contestații probă practică, orar 13.00-14.00
 • 14 noiembrie 2023 -afișarea rezultatelor după contestații probă practică, ora 15.00
 • 14 noiembrie 2023 -afișarea rezultatelor finale, ora15.00

Relații la directorul școlii, telefon 0767942339 / Secretariat, telefon 0336410444

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *